Regulamin

Strona główna Regulamin

                                                                                             Regulamin sklepu Szablon-Studio.pl

Sklep internetowy szablon-studio.pl posiada w swojej ofercie duży wybór szablonów do malowania i naklejek na ściany. Konkurencyjne ceny. Fachowe doradztwo.

1. Właścicielem sklepu internetowego SZABLON-STUDIO i producentem szablonów malarskich oraz naklejek jest firma SZABLON-STUDIO Sylwia Wieczorek z siedzibą ul.Mielczarskiego 1/3 42-200 Częstochowa. Nip.949 162 07 38, Regon.241441281
2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
3. W razie wątpliwości przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mail przez pracownika działu obsługi klienta.
4. Błędnie wypełnione formularze zamówień bez danych umożliwiających kontakt mailowy lub telefoniczny nie będą realizowane.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.15:30, w weekendy oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane pod kątem kompletności danych od rana w kolejnym dniu roboczym.
6. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
7. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, co oznacza, że zawierają już 23% podatku VAT.
8. Zakup jest dokumentowany paragonem lub fakturą VAT. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje klient podczas składania zamówienia.
9. Płatności za zamówiony towar można dokonać z góry lub przy odbiorze towaru. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty jeśli klient wybrał przedpłatę lub po otrzymaniu zamówienia w przypadkupłatności przy odbiorze. O przekazaniu zamówienia do realizacji oraz wysyłce towaru klient informowany jest mailowo.
10. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniejw czasie do 2 pełnych dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty lub od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
11. Do czasu realizacji zlecenia należy doliczyć czas dostawy (kurier: 1 dzień roboczy od dnia wysyłki, Poczta Polska wg regulaminu pocztowego: 2-6 dni roboczych).
12. Zamówienia zagraniczne są realizowane po wcześniejszych ustaleniach drogą e-mail, dotyczących formy i kosztów przesyłki.
13. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dn.25 grudnia 2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia,składając stosowne oświadczenie na piśmie mailem lub listownie .
14. Zwracany towar nie może nosić śladów używania i zniszczenia. Ponadto w przypadku akcesoriów, do których dostęp wymaga zniszczenia kartonika lub folii ochronnej towar musi być zwrócony w nienaruszonym opakowaniuwraz z dowodem zakupu. Zwrot wpłaty następuje w ciągu max. 2 dni od roboczych od doręczenia zwracanego towaru.
15. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru jeśli jest niezgodny z zamówieniem (został wysłany inny niż zamówiony rozmiar lub wzór). W takim przypadku prosimy opisemne zgłoszenie niezgodności - mailem, listownie, lub faksem . Dokumentem niezbędnym w przypadku reklamacji jest dokument zakupu. Niezgodny z zamówieniem towarjest wymienianyna prawidłowy na koszt Sprzedającego.  Kupujący ma prawo de reklamacji 14 dni od daty dopstarczenia towaru.


16. Współpraca z odbiorcami hurtowymi odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń z przedstawicielem handlowym firmy.
17. Dane osobowe klientów są chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
18. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane sąza pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24.
19. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:info@szablon-studio.pl

SZABLONY MALARSKIE I NAKLEJKI DEKRACYJNE SĄ TOWARAMI ROBIONYMI NA ZAMÓWIENIE, A WIĘC NIE MA MOZLIWOŚCI ZWROTU. ZGODNIE Z USTAW

Polityka prywatności:

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szablon-studio Sylwia Wieczorek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Mielczarskiego 1/2, 42-200 Częstochowa, numer NIP: 9491620738 REGON: 241441281.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
• w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

• rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),

• w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

• w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,

• nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

• z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

• nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

• zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Cele przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
• wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

• prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

• prowadzenia działań marketingowych,

• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

• dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz numer NIP,

• dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

• dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres dostawy, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,

• dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
• zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

• z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

• dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

• dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

• dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

• dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

Odbiorcy danych

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

• firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

• operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

• podmiotom świadczącym usługi księgowe,

• podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysyłkę newslettera, oraz hostingu.


Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ekspresowa wysyłka

Możesz się spodziewać
że zamówiony towar wyślemy
w ciągu 48h!

Gwarancja satysfakcji

Produkty wykonane
są z największą starannością
o najdrobniejszy detal.

Przyjacielska obsługa

Masz pomysł na naklejkę lub szablon? Zrobimy projekt wg twojego pomysłu

Bezpieczne płatności

Zapłać bezpiecznie online przez przelewy24 lub gotówką u kuriera